Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Obiective

instrumente_structurale

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.1 „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”
Titlul proiectului: „Acces la succes – Program inovator de pregătire suplimentară a elevilor pentru evaluarea națională”
Contract număr: POSDRU/153/1.1/S/137127
Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


Obiective

 Obiectivul proiectului:
     Creşterea ratei promovabilităţii la examenele de evaluare naţională, ce se desfaşoară la finalul clasei a VIII-a, prin implementarea unui program educaţional la nivel multiregional, de elaborare şi derulare a unor activităţi inovative şi unitare, pentru dezvoltarea şi evaluarea procesului de formare a competenţelor cheie ale elevilor din învăţământul gimnazial din judeţele Dâmboviţa şi Suceava.

Obiective specifice: 
     1. Instituirea unui sistem eficient şi durabil de formare a competenţelor cheie pentru minim 4100 de elevi din învăţământul gimnazial în judeţele Dâmboviţa şi Suceava (în special, competenţe în limba română, competenţe în matematică, competenţa de a învăţa eficient), prin implicarea lor activă în proiectarea, testarea şi derularea propriu-zisă a unui program multiregional, de educaţie tip „pregătire suplimentară”, în vederea susţinerii cu succes a examenelor de evaluare naţională de la sfârşitul clasei a VIII-a. 
      2. Perfecţionarea competenţelor profesionale ale celorlalte categorii de membri ai grupului-ţintă, prin instrumente inovatoare şi activităţi adresate lor, astfel încât aceştia să poată contribui eficient la formarea competenţelor cheie ale elevilor din învăţământul preuniversitar.
     3. Optimizarea resurselor de învăţare destinate persoanelor din grupul ţintă, prin utilizarea unei aplicaţii web de pregătire asistată pentru examene naţionale, precum şi a formelor de instruire moderne şi curricule, în vederea adaptării la nevoile de formare, asistenţă psihopedagogică şi orientare şcolară ulterioară.
    4. Creşterea implicării actorilor sociali relevanţi la nivel multiregional în programul educaţional pilot de susţinere a procesului de formare a competenţelor cheie la elevii din învăţământul gimnazial, prin organizarea şi derularea de activităţi norformale de educaţie, precum şi prin instituirea de reţele interinstituţionale, în vederea îmbunătăţirii calităţii ofertelor de educaţie. 
Obiective orizontale ale POS DRU:
     Egalitatea de şanse este indiscutabil recunoscută ca un principiu de bază al democraţiei atât la nivel internaţional cât şi la nivel regional. România se numără printre statele care au ratificat cele mai importante documente care se referă la egalitatea de şanse. La elaborarea proiectului s-a ţinut cont de principiul egalităţii de şanse, urmând Constituţia României, Strategia Naţională Pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi pentru perioada 2006 – 2009, Legea nr. 202/2002 republicată în 2007, privind egalitatea de şanse între femei şi barbati.
      Obiectivul general al proiectului este de a avea elevi mai bine pregătiţi pentru a face faţă provocărilor prezente şi viitoare ale educaţiei. In acest scop, proiectul are în vedere dezvoltarea unor competenţe transversale din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi, care vor asigura şanse de integrare socială şi profesională a elevilor într-o societate în care competenţele de comunicare, respectul faţă de celălalt indiferent de etnie, statut social, stare de sănătate sau gen reprezintă cheia coeziunii sociale.
     Comunitatea online care va fi creată în proiect cu scopuri de informare şi învăţare de către actorii implicaţi în educaţia elevilor este, de asemenea, un instrument care îmbină inovaţia cu învăţarea prin tehnologiile informaţiei pentru a determina o educaţie de mai bună calitate. Acest proiect face încă un pas în procesul de introducere a noii tehnologii în viaţa şcolară, demostrându-le atât elevilor, cât şi părinţilor şi cadrelor didactice, că tehnologia modernă poate fi extrem de utilă în educaţia şi dezvoltarea copiilor.
     Caracterul interregional al proiectului se referă la implementarea sa în 2 judeţe (Dâmboviţa şi Suceava) din 2 regiuni de dezvoltare distincte (Sud Muntenia şi Nord-Est). Cu ocazia workshopurilor din cadrul A. 2 a avut loc un schimb de bune practici productiv pentru ambele regiuni. De altfel, se intentionează extinderea bunelor practici de lucru şi în alte judeţe din cele 2 regiuni, şi chiar în alte regiuni ale ţării.

 

 


Acces la succes » Obiective