Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Activităţi

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.1 „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”
Titlul proiectului: „Acces la succes – Program inovator de pregătire suplimentară a elevilor pentru evaluarea națională”
Contract număr: POSDRU/153/1.1/S/137127
Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


Activităţi

Activitatea 0: Managementul proiectului

A.0.1. Managementul, monitorizarea, coordonarea, evaluarea și asigurarea calității implementării proiectului

A.0.2. Managementul financiar-contabil al proiectului

A.0.3. Realizarea activităților de achiziții

A.0.4. Auditul proiectului

Activitatea 1: Informare şi publicitate

A.1.1. Realizarea și actualizarea site-ului Web al proiectului

A.1.2. Organizarea conferinței de lansare a proiectului și a conferinței de prezentare a rezultatelor proiectului

A.1.3. Alte evenimente mass-media

A2 – Diagnosticarea factorilor care influențează formarea efectivă și evaluarea specifică a competențelor cheie necesare pentru susținerea examinărilor naționale la elevii din învățământul gimnazial

A.2.1 Workshop multiregional de analiză a stadiului demersurilor sistematice și a rezultatelor acestora de formare a competențelor cheie pentru nivelul gimnazial de educație (în special, competențe în limba română, competențe în matematică, competența de a învăța eficient)

A.2.2 Consultarea cadrelor didactice, elevilor, părinților, actori relevanți în legătură cu specificul și particularitățile realizării unui program educațional la nivel multiregional pentru elevii din ciclul gimnazial

A.2.3 Realizarea unui raport de diagnoză inițială privind factorii care influențează formarea efectivă și evaluarea specifică a competențelor cheie necesare pentru susținerea examinărilor naționale și a componentelor necesare realizării unui program de pregătire suplimentară

A3 – Construcția programului educațional la nivel multiregional, de educație tip „Pregătire suplimentară și psihopedagogică pentru promovarea cu succes a examenelor naționale”

A.3.1. Stabilirea preliminară a componentelor programului

A.3.2. Organizarea grupurilor de lucru pe componente ale programului

A.3.3. Elaborarea materialelor suport: (proceduri, fișe de lucru, fișe și instrumente de evaluare, fișe de consiliere psihopedagogică, orar, fișe de progres și evaluare, teste de cunoștințe, preteste și posteste de evaluare, etc)

A.3.4. Definirea și realizarea resurselor de învățare aferente programului de educație

A.3.5. Elaborarea curriculei și a suportului de curs adresate experților care vor fi selectați în pilotarea și implementarea proiectului (personal din sistemul de examinare, evaluare și curriculum național)

A.3.6. Acreditarea suporturilor de curs

A.3.7. Determinarea finală a componentelor programului

A4 – Pregătirea derulării programului la nivel multiregional

A.4.1. Selectare unități școlare implicate în programul suport din fiecare dintre cele 2 județe pentru faza de pilotare și pentru faza de derulare

A.4.2. Analiza profilului școlar al elevilor; grupare pe categorii de formabili (rezultate foarte bune/medii/de nivel scăzut); înscrierea elevilor în program; stabilirea grupelor de lucru și a orarului de activități pentru etapa pilot și pentru etapa de derulare

A.4.3. Amenajare și dotare săli de curs

A.4.4. Sesiuni de pregătire și acreditare a experților selectați

A5 – Pilotarea programului la nivel multiregional, de educație în vederea pregătirii susținerii cu succes a examinărilor naționale de la final de clasa a VIII-a

A. 5.1 Desfășurarea pilotării pe componentele programului

A.5.2 Stimularea performanțelor elevilor prin organizarea periodică de concursuri cu premii, precum sș schimburi de bune practici cu specific de orientare profesională, cu implicarea agenților economici parteneri ai unităților școlare vizate

A.5.3. Organizarea de seminarii cel puțin trimestriale pentru transfer de expertiză și schimb de bune practici la nivel multiregional

A7 – Evaluarea performanțelor în implementarea programului la nivel multiregional, de educație tip „Pregătire suplimentară și psihopedagogică pentru promovarea cu succes a examenelor naționale” de la final de clasa a VIII – a.

A.7.1. Stabilirea procedurilor și instrumentelor de colectare a datelor

A.7.2. Elaborarea de instrumente de cercetare, prelucrarea și interpretarea datelor atât pentru faza de pilot cât și pentru faza de derulare

A.7.3. Analiza rezultatelor implementării programului educativ de pregătire suplimentară și psihopedagogică la nivel multiregional, pentru evaluarea eficienței programului și ajustarea resurselor și instrumentelor dezvoltate în cadrul proiectului, în vederea extinderii acestuia și în alte județe din cele 2 regiuni.

A8 – Diseminarea rezultatelor implementării la nivel multiregional a programului

A.8.1. Schimburi de experiență și de modele de bune practici la nivel multiregional – workshop-uri

A.8.2. Campanie online și întâlniri locale cu actori relevanți, în scopul diseminării rezultatelor implementării proiectului


Acces la succes » Activităţi